Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ตารางสรุปข้อกำหนด


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ตารางสรุปข้อกำหนด (คลิกเพื่อเปิดไฟล์)


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ผังพื้นที่ปฏิบัติการ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ผังพื้นที่ปฏิบัติการ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ผังพื้นที่ปฏิบัติการ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย

          การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย เป็นการดำเนินการตามองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายที่สามารถส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด และผังพัฒนาพื้นที่รายสาขาตามที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 6 โดยผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายจะสามารถชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบคมนาคมและขนส่ง และสาธารณูปโภคในระดับ จังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ที่ดำเนินการตามองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกำหนด ประกอบด้วย

          (1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

          (2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ ระดับชั้นความสูง และพิกัดภูมิศาสตร์

          (3) แผนผังที่ทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสมที่มีความละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

               (ก)  แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท

               (ข)  แผนผังแสดงที่โล่ง

               (ค)  แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย

               (ง)  แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

               (จ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               (ฉ) แผนผังแสดงผังน้ำ

               (ช)  แผนผังอื่นๆ ที่จำเป็น

                    ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีสาระสำคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณีโดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย

          (4)  รายการประกอบแผนผัง

          (5)  ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (3) ทุกประการ ดังต่อไปนี้

               (ก) ประเภทและขนาดกิจการ

               (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร

               (ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

               (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หรืออัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร

               (จ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร แหล่งทรัพยากรน้ำสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนด้วย

               (ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร

               (ช) ข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง

                    ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกำหนดประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณีโดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย

          (6)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมซึ่งอาจเป็นแนวทางในการปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารตาม (5) (ค) แนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

1 แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม

2 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท

3 แผนผังแสดงที่โล่ง

4 แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

5 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

6 แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 แผนผังแสดงผังน้ำ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

สรุปแผนงาน/โครงการตามผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

สรุปแผนงาน/โครงการตามผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

(ล้านบาท)

1) แผนงาน/โครงการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 1 แผนงาน

1

970.00

 

1.1) แผนงานด้านการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงราย

1

970.00

 

2) แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง จำนวน 1 แผนงาน

5

3,087.00

 

2.1) แผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและบริเวณต่อเนื่องตามที่กำหนด

5

3,087.00

 

3) แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ จำนวน 4 แผนงาน

14

845.00

 

3.1) แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม

2

23.00

 

3.2) แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าการบริการ/การค้าชายแดน

1

10.00

 

3.3)  แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

1

30.00

 

3.4)  แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

10

782.00

 

4)  แผนงาน/โครงการด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน

1

300.00

 

4.1) แผนงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

1

300.00

 

5) แผนงาน/โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 แผนงาน

2

400.00

 

5.1) แผนงานสงวนและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์

1

100.00

 

5.2) แผนงานส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มและการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้

1

300.00

 

6)  แผนงาน/โครงการด้านคมนาคมขนส่งระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 3 แผนงาน

27

7,450.88

 

6.1)  แผนงานการพัฒนาด้านระบบถนนโครงข่าย

16

5,229.78

 

6.2)  แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

7

1,971.10

 

6.3)  แผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

4

250.00

 

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการตามผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา (ต่อ)

สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

จำนวนโครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

(ล้านบาท)

7)  แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 6 แผนงาน

8

3,066.50

 

7.1) แผนงานด้านการระบบไฟฟ้า

2

1,116.50

 

7.2) แผนงานด้านการระบบประปา

1

900.00

 

7.3) แผนงานด้านการจัดการขยะ

1

20.00

 

7.4) แผนงานด้านการจัดการของเสีย

1

230.00

 

7.5) แผนงานด้านการพัฒนาการบริการด้านการศึกษา

1

100.00

 

7.6) แผนงานด้านการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข

2

700.00

 

8) แผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ จำนวน 2 แผนงาน

30

6,187.10

 

8.1) แผนงานด้านระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

29

6,187.10

 

8.2) แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

1

N/A

อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม

รวมแผนงาน/โครงการ 8 สาขา 20 แผนงาน

88

22,306.48

 

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานด้านการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงราย

 

 

 

1.1)               โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมพื้นที่พัฒนาเมืองและรองรับการขยายตัว

–               พื้นที่พัฒนาเมืองและรองรับ
การขยายตัวที่กำหนดในผังพัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังพัฒนาด้านเมืองและระบบเมืองจังหวัดเชียงราย จำนวน 25 บริเวณ (26 เมือง)

970

รัฐ

–               องค์กรปกครอง

               ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเมืองและย่านกิจกรรมสำคัญ

–               องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเมืองและย่านกิจกรรมสำคัญ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและบริเวณต่อเนื่องตามที่กำหนด

 

 

 

1.1)               โครงการวางผังเมืองเฉพาะพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองหลักและย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ

–               พื้นที่พัฒนาเมืองและรองรับ
การขยายตัวที่กำหนดในผังพัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังพัฒนาด้านเมืองและระบบเมืองจังหวัดเชียงราย จำนวน 25 บริเวณ (26 เมือง)

792

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเมืองและย่านกิจกรรมสำคัญ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเมืองและย่านกิจกรรมสำคัญ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1.2)               โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางเชียงราย-

               เวียงชัย กลุ่มเมืองศูนย์กลางหลัก

–               พื้นที่พัฒนาเมืองศูนย์กลางหลัก
เมืองเชียงราย-เวียงชัย

440

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวงชนบท

–              การรถไฟแห่งประเทศไทย

–              บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1.3)               โครงการพัฒนาศูนย์กลาง MICE

               จังหวัดเชียงราย

–              พื้นที่พัฒนาเมืองศูนย์กลางหลัก เมืองเชียงราย-เวียงชัย

–              พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

895

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

 

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–              สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

–              กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

–               กระทรวงศึกษาธิการ

–              หอการค้าจังหวัดเชียงราย

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1.4)               โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางหลักการคมนาคมขนส่งทางอากาศ (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)

–              พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

440

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

–              สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวงชนบท

–              บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1.5)               โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางหลัก

               ด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม

–               มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย

520

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

–              กรมป่าไม้

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ในเขตพื้นที่

–              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

–              กรมป่าไม้

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–  สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

–              มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม

 

 

 

1.1)  โครงการจัดตั้งตลาดกลาง/สหกรณ์ยางพารา

–              พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการรับซื้อผลผลิตยางพาราจากอำเภอ
ดอยหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่จัน อำเภอเทิง อำเภอ
แม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

7

รัฐ

–              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

–              กรมพัฒนาที่ดิน

–              กรมวิชาการเกษตร

–              กรมส่งเสริมการเกษตร

–              กระทรวงพาณิชย์

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง


1.2)  โครงการส่งเสริมศูนย์แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ

–              พื้นที่แปรรูปผลผลิตการเกษตร บริเวณอำเภอเมืองเชียงราย

               อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงของ

16

รัฐ

–              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

–              กระทรวงอุตสาหกรรม

–              กระทรวงพาณิชย์

–               กระทรวงมหาดไทย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

2)            แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าการบริการ/การค้าชายแดน

 

 

 

2.1)                       โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม

–               จังหวัดเชียงราย

10

รัฐ

–              สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

–                             สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

–              ภาคเอกชน

3)           แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

 

 

 

3.1)        โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรครบวงจร

–               จังหวัดเชียงราย

30

รัฐ

–               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–                             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–              กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

–              ภาคเอกชน

4)            แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

 

 

 

4.1)        แผนงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน       ยว

 

 

 

4.1.1)      โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

               ที่มีศักยภาพ

              กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว

               ในจังหวัดเชียงราย

40

รัฐ

–              จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–              สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงวัฒนธรรม

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

4.1.2)               โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

               เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชียงราย-แม่สาย

–               เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชียงแสน-เชียงของ

–               เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชื่อมโยงชายแดนไทยลาวเชียงของ-เทิง

–               เส้นทางท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงของ

–               เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย-อำเภอเทิง-จังหวัดน่าน

–               เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่

12

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม


4.1.3)               โครงการพัฒนากลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงสามประเทศ

              กลุ่มเมืองบริเวณชายแดนของจังหวัดเชียงราย

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยว               และกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ               และสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

4.1.4)               โครงการพัฒนากลุ่มแหล่งท่องเที่ยว
ในบริเวณศูนย์กลางเมืองเชียงราย

              แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณศูนย์กลางเมืองเชียงราย

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยว               และกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ               และสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

4.1.5)               โครงการพัฒนากลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์

              แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ ครอบคลุมกลุ่มอำเภอพื้นที่ชายแดน
ที่มีแม่น้ำโขงกันระหว่างพรมแดนไทย-สปป.ลาว

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยว               และกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ               และสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง


 สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

4.1.6)               โครงการพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

              กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยว               และกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ               และสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–              กระทรวงการต่างประเทศ

4.1.7)               โครงการพัฒนากลุ่มแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเกษตรพื้นที่สูง

–              กลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีอาณาเขตติดจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ทางธรรมชาติผสมผสานวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยว               และกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

–              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ               และสิ่งแวดล้อม

–              กระทรวงคมนาคม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–              กระทรวงการต่างประเทศ

4.2)         แผนงานการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

4.2.1)               โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรในระดับพื้นที่ตามกลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยว (
Cluster) จังหวัดเชียงราย

–              กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงสามประเทศ (2 พื้นที่)

–              กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณศูนย์กลางเมืองเชียงราย (2 พื้นที่)

–              กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ (2 พื้นที่)

–              กลุ่มท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (2 พื้นที่)

–  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เกษตรพื้นที่สูง  (
2 พื้นที่)

500

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4.2.2)               โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

–               แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

50

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว

–                             สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย


 

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

4.3) แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

 

4.3.1)               โครงการการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

–               แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

30

รัฐ

–                จังหวัดเชียงราย

–              จังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

 

 

 

1.1)               โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และบริเวณโดยรอบ

–               พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองบงคาย หนองหลวง และหนองฮ่าง

300

รัฐ

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว

–              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

–               สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–              กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานสงวนและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์

 

 

 

1.1)                โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความ
อุดมสมบูรณ์บริเวณป่าไม้เสื่อมโทรม

–               พื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม

–              เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

100

รัฐ

–               กรมป่าไม้

 

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

–               สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

2)            แผนงานส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มและการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้

 

 

 

2.1)               โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน สวนป่า และป่าเศรษฐกิจ

–               พื้นที่โดยรอบเขตป่าไม้ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป

300

รัฐ

–               กรมป่าไม้

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

–              กรมป่าไม้

–               สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

–              องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

–              องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานการพัฒนาด้านระบบถนนโครงข่าย

 

 

 

1.1)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบถนนสายประธานและสายหลักระหว่างเมือง

 

 

 

1.1.1)               โครงการพัฒนาถนนสายแม่จัน-แม่สาย

–               ถนนโครงการ แนวทิศเหนือ-ทิศใต้ ขนานแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางด้านทิศตะวันออก เชื่อมทางเลี่ยงเมือง อำเภอแม่สาย-ทางเลี่ยงเมืองอำเภอแม่จัน ระยะทางประมาณ 11.87 กิโลเมตร

855.83

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมโยธาธิการและผังเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

1.1.2)               โครงการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแม่จัน

–               แนวถนนสาย ง1 และถนนสาย ง2 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน-สันทราย พ.ศ.2555 ระยะทางประมาณ
6.48 กิโลเมตร

353.91

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.1.3)               โครงการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ชุมชน               บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–               รอบบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะทางประมาณ 8.73 กิโลเมตร

716.74

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.1.4)               โครงการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแม่สรวย

–               รอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอำเภอ
แม่สรวย ระยะทางประมาณ
6.84 กิโลเมตร

322.16

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.1.5)               โครงการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเวียงป่าเป้า

–               รอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า ระยะทางประมาณ 8.04 กิโลเมตร

354.56

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1.1.6)      โครงการพัฒนาทางคู่ขนานทางหลวง               แผ่นดินหมายเลข 1 เมืองพาน

–              รอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอำเภอพานในเขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 5.19 กิโลเมตร

166.60

รัฐ

–               กรมทางหลวง

 

–               กรมทางหลวง

 

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.1.7)                     โครงการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเทิง

–              รอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอำเภอเทิง ระยะทางประมาณ 6.68 กิโลเมตร

339.68

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

–              กรมทางหลวง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.1.8)                     โครงการพัฒนาถนนวงแหวนป่าแดด

–              รอบพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอำเภอ
ป่าแดด ด้านทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 4.99 กิโลเมตร

189.42

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.2)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบถนนให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

 

1.2.1)      โครงการพัฒนาถนนสายหลัก

                              แม่สาย-เชียงแสน

–               เส้นทางตามแนวถนนสาย ง1 ตามแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ฉบับปิดประกาศ 15 วัน ระยะทางประมาณ 16.61 กิโลเมตร

657.77

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

–              กรมทางหลวง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.2.2)      โครงการพัฒนาถนนสายหลักเชียงแสน-               ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2

–               เส้นทางตามแนวถนนสาย ง2 ตามแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
ฉบับปิดประกาศ 15 วัน ระยะทางประมาณ 6.98 กิโลเมตร

328.76

รัฐ

–               กรมทางหลวงชนบท

 

–               กรมทางหลวงชนบท

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

–              กรมทางหลวง

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1.2.3)      โครงการพัฒนาถนนเลี่ยงเมืองเชียงของ

–               เส้นทางตามแนวถนนโครงการ
กรมทางหลวง ตามแผนผังแสดงโครงการด้านคมนาคมและขนส่ง ร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ฉบับปิดประกาศ 15 วัน ระยะทางประมาณ 7.94 กิโลเมตร

373.97

รัฐ

–               กรมทางหลวง

 

–               กรมทางหลวง

–               กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

–              กรมทางหลวงชนบท

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.3)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบถนนเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชน

 

 

 

1.3.1)      โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับการ                                             ท่องเที่ยวดอยแม่สลองและพื้นที่โดยรอบ

–              เขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1338 ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

192.62

รัฐ

–               กรมทางหลวง

–               กรมทางหลวง

–               กระทรวงการท่องเที่ยว               และกีฬา จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

1.3.2)      โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับ                                   การท่องเที่ยวดอยตุงและพื้นที่โดยรอบ

–              เขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

64.20

รัฐ

–               กรมทางหลวง

–               กรมทางหลวง

–               กระทรวงการท่องเที่ยว               และกีฬา จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.3.3)      โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับการ                                             ท่องเที่ยววัดร่องขุ่นและพื้นที่โดยรอบ

–              เขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1208 ระยะทางประมาณ
34 กิโลเมตร

72.95

รัฐ

–               กรมทางหลวง

–               กรมทางหลวง

–               กระทรวงการท่องเที่ยว               และกีฬา จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1.3.4)      โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับการ                                             ท่องเที่ยวตามแนวแม่น้ำโขง แม่สาย-                                 เชียงแสน-เชียงของ

–              เขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 ระยะทางประมาณ
87 กิโลเมตร

185.86

รัฐ

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวง

–               กระทรวงการท่องเที่ยว               และกีฬา จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

1.3.5)      โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับการ                                             ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าและพื้นที่โดยรอบ

–              เขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 ระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร

54.75

รัฐ

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวง

–               กระทรวงการท่องเที่ยว               และกีฬา จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

2)           แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

 

 

 

2.1)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในศูนย์กลางหลักของจังหวัด

 

 

 

2.1.1)      โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ                                             ในศูนย์กลางหลักของจังหวัด

–              บริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

–              บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งเชียงราย

–              บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟเชียงราย (สถานีในอนาคต)

391.00

รัฐ

–               กรมการขนส่ง

               ทางบก

กรมการขนส่งทางบก

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวงชนบท

–              การรถไฟแห่งประเทศไทย

–              การท่าอากาศยานแห่ง
               ประเทศไทย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

2.2)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างศูนย์กลางจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

 

2.2.1)      โครงการพัฒนารถโดยสารสาธารณะ

                              สายเชียงราย-แม่สาย

–               เส้นทางจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-สถานีขนส่งแม่สาย ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร

533.60

รัฐ

–               กรมการขนส่งทางบก

–               กรมการขนส่งทางบก

–               องค์การบริหารส่วน
               จังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง
–              กรมทางหลวงชนบท

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

2.2.2)                     โครงการพัฒนารถโดยสารสาธารณะ
               สายแม่จัน-เชียงแสน

–               เส้นทางจากอำเภอแม่จัน-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016-อำเภอเชียงแสน ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

261.05

รัฐ

–               กรมการขนส่งทางบก

–               กรมการขนส่งทางบก

–               องค์การบริหารส่วน
               จังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง
–              กรมทางหลวงชนบท

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

2.2.3)                     โครงการพัฒนารถไฟโดยสาร
               สายเชียงราย-เชียงของ

–              เริ่มต้นที่สถานีเชียงราย-สถานีทุ่งก่อ-สถานีเวียงเชียงรุ้ง-สถานีบ้านเกี๋ยง-สถานีดอนชัย-สถานีเชียงของ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

46.00

รัฐ

–              การรถไฟแห่งประเทศไทย

–              การรถไฟแห่งประเทศไทย

–               องค์การบริหารส่วน              
               จังหวัดเชียงราย

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

2.3)        แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับการท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชน

 

 

 

2.3.1)                     โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทาง
               สายแม่สาย-เชียงแสน-เชียงของ

–              เริ่มต้นจากสถานีขนส่งแม่สาย-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 (เส้นเลียบแม่น้ำโขงผ่านเมืองเชียงแสน)-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (เส้นเลียบแม่น้ำโขงผ่านเมืองเชียงของ)
ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

330.05

รัฐ

–               กรมการขนส่งทางบก

–               กรมการขนส่งทางบก

–               องค์การบริหารส่วน
               จังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวงชนบท

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

2.3.2)                     โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทาง
               สายสถานีขนส่งเชียงราย-วัดร่องขุ่น-                        ไร่บุญรอด

–              เริ่มต้นจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1208-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211-ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านทิศตะวันตก-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

386.40

รัฐ

–               กรมการขนส่งทางบก

–               กรมการขนส่งทางบก

–               องค์การบริหารส่วน
               จังหวัดเชียงราย

–              กรมทางหลวง

–              กรมทางหลวงชนบท

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

2.3.3)                     โครงการพัฒนา Station plaza บริเวณ               โดยรอบสถานีรถไฟป่าแดด-เชียงราย-
               เวียงเชียงรุ้ง-เชียงของ

–               บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ
ป่าแดด-เชียงราย-เวียงเชียงรุ้ง-เชียงของ

23

รัฐ

–              การรถไฟแห่ง
               ประเทศไทย

 

–              การรถไฟแห่ง
               ประเทศไทย

–               องค์การบริหาร
               ส่วนจังหวัดเชียงราย

–               กรมการขนส่งทางบก

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

3)            แผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

 

 

3.1)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ

 

 

 

3.1.1)      โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับระบบการ                                             ขนส่งหลายรูปแบบอำเภอเชียงแสน

–                             อำเภอเชียงแสน บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟส่วนต่อขยายเวียงเชียงรุ้ง-เชียงแสน และโครงการพัฒนาถนนสายหลักแม่สาย-เชียงแสน

80

รัฐ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

 

3.1.2)      โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับระบบการ                                             ขนส่งหลายรูปแบบอำเภอเชียงของ

–              อำเภอเชียงของ บริเวณจุดต่อเชื่อมระหว่างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ โครงการพัฒนาถนน
เลี่ยงเมืองเชียงของ โครงการพัฒนาทางหลวงสายเชียงราย-ขุนตาล

80

รัฐ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

3.2)         แผนงานตามมาตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งทางถนน

 

 

 

3.2.1)      โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับระบบ                                             โลจิสติกส์ชายแดนแม่สาย

–               บริเวณด่านชายแดนแม่สาย
แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย

45

รัฐ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง

3.2.2)      โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับระบบ                                             โลจิสติกส์บริเวณศูนย์กลางจังหวัด

–               บริเวณทางทิศเหนือของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ตามแนวทางเลี่ยงเมืองเชียงราย
ฝั่งตะวันออก

45

รัฐ

–              กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงคมนาคม

–              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               ที่เกี่ยวข้อง


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)            แผนงานด้านระบบไฟฟ้า

 

 

 

1.1)               โครงการจัดตั้งสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม

–              เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

130

รัฐวิสาหกิจ

–              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

–              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

1.2)                โครงการขยายเขตการจ่ายไฟฟ้า

 

–              พื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

986.50

รัฐวิสาหกิจ

–              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

–              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

2)            แผนงานด้านระบบประปา

 

 

 

2.1)               โครงการจัดหาระบบประปาสาธารณะ

               ให้กับพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปา

–               หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา   
               ในทุกอำเภอ

900

รัฐ

–              กรมทรัพยากรน้ำ

 

–              กรมทรัพยากรน้ำ

 

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

3)            แผนงานด้านการจัดการขยะ

 

 

 

3.1)               โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะตามกลุ่มการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย

–               จังหวัดเชียงราย

20

รัฐ

–               กระทรวงทรัพยากร                ธรรมชาติ

               และสิ่งแวดล้อม

 

–               กระทรวงทรัพยากร                ธรรมชาติ             และสิ่งแวดล้อม

–              จังหวัดเชียงราย

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

4)            แผนงานด้านการจัดการของเสีย

 

 

 

4.1)  โครงการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

 

ระยะ 1-5 ปี

– ทต.เวียงพางคำ

ระยะ 6-10 ปี

–              ทต.บ้านดู่

ทต.แม่จัน

– ทต.เวียงป่าเป้า

ระยะ 11-20 ปี

ทต.เวียงชัย

– ทตแม่คำ

– ทต.ห้วยไคร้

– ทต.แม่สรวย

– ทต.เวียงเชียงแสน

230

รัฐ

–               กระทรวงทรัพยากร                ธรรมชาติ             และสิ่งแวดล้อม

 

–               กระทรวงทรัพยากร                ธรรมชาติ

               และสิ่งแวดล้อม

–              จังหวัดเชียงราย

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

 

– ทต.ป่าก่อดำ

– ทต.แม่ขะจาน

– ทต.เวียงเทิง

– ทต.ป่าแดด

– ทต.พญาเม็งราย

– ทต.เมืองพาน

– ทต.ท่าสุด

– อบต.ปงน้อย

– อบต.รอบเวียง

– อบต.ป่าตึง

– อบต.แม่สลองใน

– ทต.แม่สรวย

– อบต.โป่งผา

– ทต.หล่ายงาว

– ทต.บ้านเหล่า

 

 

 

 

 

5)            แผนงานด้านการพัฒนาการบริการด้านการศึกษา

 

 

 

5.1)               โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น

–               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                อำเภอเมืองเชียงราย

–               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               ล้านนา เชียงราย อำเภอพาน

100

รัฐ

 

–               กระทรวงศึกษาธิการ

 

–               กระทรวงศึกษาธิการ

–              กระทรวงแรงงาน

 

–               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

               ราชมงคลล้านนา เชียงราย

 


 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ต่อ)

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6)            แผนงานด้านการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข

 

 

 

6.1)               โครงการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล

–              อำเภอเวียงชัย

–              อำเภอเวียงแก่น

–              อำเภอเทิง

–              อำเภอแม่สรวย

–              อำเภอเวียงป่าเป้า

–              อำเภอแม่ฟ้าหลวง

600

รัฐ

–              กระทรวงสาธารณสุข

 

–              กระทรวงสาธารณสุข

 

 

6.2)               โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

–               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                อำเภอเมืองเชียงราย

–               มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย                อำเภอเมืองเชียงราย

100

รัฐ

–               กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

–               กระทรวงศึกษาธิการ

–              กระทรวงสาธารณสุข

 

–               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

สรุปแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

สรุปรายละเอียดโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

วิธีการลงทุน

แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลัก

สนับสนุน

1)               แผนงานด้านระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

–              พื้นที่เมืองในจังหวัดเชียงราย จำนวน 29 แห่ง

6,187.10

รัฐ

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–               สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงราย

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

2)                 แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ

–               ตำบลป่าสัก ตำบลโยนก ตำบลเวียง และตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน

–               ตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ ตำบลป่าซาง
ตำบลป่าตึง ตำบลแม่คำ ตำบลแม่จัน ตำบลแม่ไร ตำบลศรีค้ำ และตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน

–               ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม

รัฐ

–              โครงการชลประทานเชียงราย

–              โครงการชลประทานเชียงราย

–               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : จากการเสนอแนะโดยที่ปรึกษา, พ.ศ.2560.


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ผังนโยบายการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ผังนโยบายการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

          ผังนโยบายเป็นการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายในอนาคตระยะ 20 ปี  ภายใต้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมลุ่มน้ำโขง แหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพสากล ฐานทรัพยากรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งสามารถกำหนดแนวทางและมาตรการชี้นำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาบนพื้นฐานแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในจังหวัดและพื้นที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางและมาตรการทั้งในเชิงกระตุ้น ควบคุม และจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบรรลุเป้าหมายในอนาคต บริบทและภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงการนำไปสู่การปฏิบัติตามผังได้อย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานระดับต่างๆ ในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสีย

          ทั้งนี้ ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย มียุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

          1)   ผลักดันและประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพทั้งในระดับภาพรวมของจังหวัด กลุ่มพื้นที่การพัฒนา และลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเชียงราย

          2)   บูรณาการนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดมาตรการในผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย

          3)   กำหนดมาตรการทางผังเมืองเพื่อส่งเสริม ควบคุม กระตุ้น และจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดเชียงรายตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบทบาทและศักยภาพแต่ละบริเวณ

          4)   กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดล้องกับลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุด

          จากวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแนวคิดของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย สามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ 8 ด้านหลัก ซึ่งนำไปสู่การกำหนดผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา แนวทาง มาตรการ และแผนงานแต่ละด้านต่อไป ดังนี้

          (1)  ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน                                 

          (2)  ด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง

          (3)  ด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

          (4)  ด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม    

          (5)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

          (6)  ด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 

          (7)  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         

          (8)  ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

2 ผังนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3 ผังพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4 ผังนโยบายด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง

5 ผังพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและระบบเมือง

6 ผังนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการค้าการบริการ

7 ผังพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการค้าการบริการ

8 ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว

9 ผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว

10 ผังนโยบายด้านอนุรักษ์พื้นที่โล่งว่างและสภาพแวดล้อม

11 ผังพัฒนาด้านอนุรักษ์พื้นที่โล่งว่างและสภาพแวดล้อม

12 ผังนโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

13 ผังพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

14 ผังนโยบายด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งและโลจิสติกส์

15 ผังพัฒนาด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งและโลจิสติกส์

16 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านระบบประปา

17 ผังพัฒนา สาธารณูปโภค ด้านระบบประปา

18 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านระบบไฟฟ้า

19 ผังพัฒนา สาธารณูปโภค ด้านระบบไฟฟ้า

20 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านการจัดการขยะ

21 ผังพัฒนา สาธารณูปโภค ด้านการจัดการขยะ

22 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านการจัดการน้ำเสีย

23 ผังพัฒนา สาธารณูปโภค ด้านการจัดการน้ำเสีย

24 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปการ ด้านการศึกษา

25 ผังพัฒนาสาธารณูปการ ด้านการศึกษา

26 ผังนโยบายการพัฒนาสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข

27 ผังพัฒนาสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข

28 ผังนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ อุทกภัย

29 ผังพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ อุทกภัย

30 ผังนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

วิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาจังหวัด


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

1. วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมลุ่มน้ำโขง แหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพสากล

ฐานทรัพยากรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

          ทั้งนี้ วิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าวมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายมีบทบาทในอนาคตดังนี้

          ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมลุ่มน้ำโขง

          จังหวัดเชียงรายในปัจจุบันมีศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารปกครอง การค้าการบริการ การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ การศึกษาและสาธารณสุข รวมถึงฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดทั้งการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานความรู้และนวัตกรรม และการกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของอนุภูมิภาคฯ ตามแผนงานโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการพัฒนาด้านต่างๆ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor, NSEC) ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาบทบาทจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศูนย์กลางหลักของภาคเหนือตอนบนและกลุ่มจังหวัดโดยรอบ ควบคู่กับการรองรับการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยกำหนดบทบาทด้านเศรษฐกิจสังคม
ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายได้ ดังนี้

          1)  ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน และการค้าระดับภูมิภาค มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทด้านธุรกิจการเงินและการค้าในย่านเมืองศูนย์กลางระดับต่างๆ และพื้นที่ด่านการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุมกลุ่มอำเภอหลักด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย-อำเภอแม่จัน-อำเภอแม่สาย จากศักยภาพด้านกิจกรรมการค้าการลงทุนและประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ตามแนวการพัฒนาหลักของจังหวัด ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (อำเภอเมืองเชียงราย-จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย อำเภอแม่สาย)

            2)   ศูนย์กลางการลงทุนรองรับการผลิตและโลจิสติกส์ภูมิภาค มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมการลงทุนเพื่อการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายที่มีความสอดคล้องกับแผนงานโครงการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางบกและทางน้ำ ตามแนวเส้นทาง R3A และ R3B และแม่น้ำโขงภายใต้แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Concept) บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและอำเภอต่อเนื่อง และการพัฒนาโครงข่ายรองรับโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบระหว่างโครงข่ายถนน ระบบราง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน

          3)  ศูนย์กลาง์อการบริการภูมิภาค เพื่อยกระดับและพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการบริการและการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการบริการ (Hospitality Industry) ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ จากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง แหล่งทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา และการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล

          ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการพัฒนาผังเมืองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและย่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐาน โดยกำหนดบทบาทและกิจกรรมที่มีศักยภาพและเหมาะสม (Activity-Based Policy) ทั้งศูนย์กลางเมืองหลัก เมืองรอง แหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการพัฒนาหลัก 3 แนวทาง ได้แก่

          (1)  การพัฒนากลุ่มเมือง (Clustering)

          (2)  ความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job and Housing Balance) และ

          (3)  การพัฒนาเศรษฐกิจ องค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณศูนย์กลางรองและย่อยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในตัว (Self-Contained Communities) และสามารถลดการพึ่งพาเมืองศูนย์กลางหลักได้

          “แหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพสากล

          การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดเชียงรายในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของผังเมืองรวมจังหวัดนี้ มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชากรในจังหวัดบนพื้นฐานทรัพยากรและกิจกรรมที่มีศักยภาพและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันศักยภาพด้านการเกษตรและแหล่งทรัพยากรต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นและเป็นพื้นฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจต่างๆ ในขณะที่ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งการยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการค้าและการเข้าถึงสินค้าที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ศักยภาพและทิศทางดังกล่าว ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายนี้กำหนดให้การพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่กับการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงรายเป็นแนวทางสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประชากรในจังหวัดอย่างทั่วถึง โดยกำหนดแนวทางหลักโดยการพัฒนา “เครือข่ายเศรษฐกิจ, Economic Cluster (EC)” เป็นเครื่องมือสำคัญ โดยมีแนวทางดังนี้

          1)   ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายสามารถส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรได้ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มมูลค่า และพัฒนาระบบการค้าผลผลิตทางการเกษตร โดยรักษาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ ข้าว ไม้ผล พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน การปรับปรุงพัฒนาปัจจัยการเพาะปลูก และกำหนดพื้นที่รองรับกิจกรรมและองค์ประกอบเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบ ความสามารถในการรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้า รวมถึงการพัฒนาทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรกรรม

          2)   กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อคุณค่าของแหล่งทรัพยากรได้

          ทั้งนี้ ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายจะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเปลี่ยนแปลงจากแนวทางการพัฒนาภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สู่ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนและประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้อย่างยั่งยืน

          “ฐานทรัพยากรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

          จังหวัดเชียงรายมีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแหล่งทรัพยากรต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาที่ขยายตัวออกจากย่านชุมชนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปกป้องและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายมีความสำคัญต่อความสมดุลของสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบรรเทาและป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งนี้ กำหนดแนวทางหลักในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งแหล่งทรัพยากรที่สำคัญและย่านกิจกรรมต่างๆ การกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสงวนรักษาและใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรอย่างเข้มงวดและระมัดระวัง การกำหนดขอบเขตและพื้นที่กันชนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรและพื้นที่โดยรอบ การป้องกันบรรเทาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งทรัพยากรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ การพัฒนาจังหวัดเชียงรายในอนาคตจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้รองรับกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตของจังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายจึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ มีมาตรฐานและทั่วถึง ทั้งการเตรียมพื้นที่รองรับที่อยู่อาศัย แหล่งงาน พื้นที่นันทนาการ และบริการขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข รวมถึงความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์การพัฒนาจังหวัด

          จากวิสัยทัศน์ของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายข้างต้น สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของจังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้

          1)   เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครอง การค้าการลงทุน และการบริการระดับสากลระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

          2)   เพื่อพัฒนาบทบาทด้านเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นฐานการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจระดับต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย

          3)   เพื่อพัฒนาบทบาทและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกับประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4)   เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพ แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ การขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

          5)   เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงรายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี

          6)   เพื่อแก้ไขและป้องกันบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

          ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายดังกล่าว สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางการวางผังเมืองและพัฒนาพื้นที่ รวมถึงผลักดันให้เกิดกระบวนการและมาตรการเพื่อการนำไปปฏิบัติและควบคุมตรวจสอบผลลัพธ์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ดังนี้

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การวางและจัดทำผังเมืองรวม

(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครอง การค้าการลงทุน และการบริการระดับสากลระหว่างภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

   

1.1   ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมที่มีแรงดึงดูดในเขตเมืองหลักและ
ชุมชนเมืองที่มีศักยภาพตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงรายในอนาคต

1.2   ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับบทบาทของจังหวัดเชียงรายที่มีความชำนาญและความสามารถในการแข่งขันสูง

1.3   พัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่งภายในจังหวัดและพื้นที่โดยรอบ

1.4   พัฒนากลุ่มกิจกรรมและความเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลัก
ชุมชนเมือง และแหล่งกิจกรรมที่มีศักยภาพ

1.5   พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมกับ
กลุ่มจังหวัดอนุภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อพัฒนาบทบาทด้านเกษตรกรรม
เพื่อความมั่นคงและเป็นฐานการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจระดับต่างๆ ของ
จังหวัดเชียงราย

 

2.1   ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและคุณภาพผลผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดในอนาคต

2.2   กำหนดเขตการเพาะปลูกและพัฒนาปัจจัยการเพาะปลูก
ที่มีศักยภาพจากฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร กิจกรรมต่อเนื่อง และห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain)

2.3   เชื่อมโยงวงจรการผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลผลิตทาง
ารเกษตรหลักของจังหวัดเชียงราย ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ประชากรในภาคปฐมภูมิ

3) เพื่อพัฒนาบทบาทและศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกับประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.1   กำหนดพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานรองรับกิจกรรมต่อเนื่อง
ด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและเพียงพอ

3.2   ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงข่ายการท่องเที่ยว
ทั้งภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

3.3   กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ


 4) เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพ แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ การขยายตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

 

4.1   กำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
ขนาดประชากรและการพัฒนากิจกรรมตามการคาดการณ์ ศักยภาพ และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายในอนาคตได้

4.2   กำหนดบทบาทและกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

4.3   พัฒนาย่านศูนย์กลางหลักที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ให้ได้มาตรฐานสากล

4.4   ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทชุมชนรองเพื่อกระจายการให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย

4.5   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับบทบาท ความต้องการ และกิจกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตของจังหวัด 

4.6   กำหนดมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับศักยภาพและวัตถุประสงค์ในแต่ละบริเวณ

5) เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงรายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี

 

5.1   กำหนดความสำคัญและคุณค่าแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงราย

5.2   กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ตามลักษณะและศักยภาพของพื้นที่

5.3   บูรณาการมาตรการและกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ร่วมกับมาตรการทางผังเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากร

6) เพื่อแก้ไขและป้องกันบรรเทาปัญหา
ภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม

6.1   ระบุขอบเขตและคาดการณ์ภัยพิบัติและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างถูกต้องและครอบคลุม

6.2   กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทาง
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณ

6.3   มาตรการและแนวทางที่กำหนดมีความสอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้โดยท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 แนวคิดการพัฒนาพื้นที่

3 ผังแนวคิดระบบเมือง

4 ผังแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

5 ผังแนวคิดด้านการท่องเที่ยว


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

สรุปบทบาทและทิศทางการพัฒนาจังหวัด


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ศักยภาพการเชื่อมโยงของจังหวัดกับพื้นที่โดยรอบ

พื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านต่างๆ

พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรกรรม

พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเมือง

พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลการบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ

บูรณาการผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพ

บูรณาการผลการวิเคราะห์ด้านประชากรและสังคม

บูรณาการผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

บูรณาการผลการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บทบาทการพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่สำคัญในอนาคต


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

ลักษณะโครงการ


Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1

Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/vhosts/chiangrai-provincialplan.com/httpdocs/wp-includes/plugin.php(484) : runtime-created function on line 1